Skip to content

Vedtægter

 

Love for Rask Mølle Borgerforening

§1

Foreningens navn er Rask Mølle Borgerforening.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og byens interesser. Den bør – i den udstrækning det er muligt – videreføre gamle traditioner.

§3

Foreningen erhverver midler til sit formåls fremme dels ved medlemmernes kontingent, dels ved arrangementer og lignende som bestyrelsen er forpligtet til at afholde, når den finder det formålstjenligt, eller når en generalforsamling forlanger det.

§4

Som ordinært medlem kan optages enhver fastboende borger i Rask Mølle eller nærmeste omegn. Ved fraflytning kan ordinært medlemskab opretholdes, dog uden mulighed for valg til tillidsposter, æresmedlemsskab eller fuglekongeværdighed. Alle er velkommen til foreningens arrangementer.

§5

Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, opkræves forud i februar måned for et år ad gangen.

§6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle har adgang til generalforsamlingen, men det er kun foreningens medlemmer der har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så vidt det er muligt i starten af februar. Indvarslingen finder sted ved advertering eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel.  På den ordinære generalforsamling vælges en dirigent, afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, fremlægges det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til eventuel godkendelse, behandles eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne samt foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og af to revisorer. Forslag der ønskes behandlede ved den ordinære generalforsamling, må indgives til bestyrelsen 8 dage før.  Ved generalforsamlinger foretages skriftlig afstemning, når et eller flere medlemmer forlanger det. I modsat fald foregår alle afstemninger ved håndsoprækning.

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer derom indgiver skriftlig begæring med opgivelse af, hvad der ønskes forhandlet. Sådan en begæring må være indgivet 14 dage før generalforsamlingen kan forlanges afholdt.

§8

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer, sekretær og scrapbogsfører. Bestyrelsen vælges ved afstemning af den ordinære generalforsamling for to år, med mulighed for genvalg, således at der hvert år højst afgår skiftevis 3 og 4. Foruden bestyrelsen vælges tre suppleanter for et år. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

§9

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og varetager dens tarv på bedste måde. Den påser opretholdelse af god orden og tone i foreningen, og kan når den finder anledning dertil, bortvise et medlem fra foreningens arrangementer.

§10

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder så ofte han finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Han leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne og generalforsamlinger. I tilfælde af sygdom eller anden forhindring overtager næstformanden hans funktion.

§11

Kassereren besørger alle ind – og udbetalinger, besørger medlemmernes kontingent opkrævet; fører foreningens regnskab samt medlemsliste. Han må på eget ansvar påse, at der til hver udgiftspost haves kvitteret bilag, ligesom han må forvisse sig om, at der ikke findes regnefejl i de ham præsenterede regninger. Kassereren besørger foreningens midler indsat i den af bestyrelsen vedtagne sparekasse eller bank. Kassereren afleverer regnskabet til revision i god tid inden generalforsamlingen.

§12

Sekretæren besørger i samråd med formanden foreningens skriftlige arbejder. Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger laver han et referat der godkendes på næstkommende møde, og gemmes i borgerforeningens dokumenter.

§13

Revisorer vælges (udenfor bestyrelsen) af den ordinære generalforsamling i februar for et år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab og nøje påse, at hver udgiftspost er rigtig anført, og navnlig at bilagene til udgiftsposterne er forsynede med kvittering samt kontrollere, at kasse – og bankbeholdninger er tilstede.

§14

Udmeldelse af foreningen må ske ved årsskiftet og anmeldes skriftligt til bestyrelsen inde årets udgang. Resterer et medlem med kontingent for et år, slettes vedkommende af foreningen. Ønskes nyt medlemskab betragtes man da som et nyt medlem. Det er medlemmers eget ansvar at melde flytning, og sørge for at kontingentet betales.

Finder bestyrelsen, at et medlem modarbejder foreningens interesser eller i øvrigt ikke holder sig til foreningens love efterretteligt, kan den indstille vedkommende til eksklusion. Denne foregår på en generalforsamling ved afstemning og fordrer 2/3 af de angivne stemmer.

§15

Forandringer i lovene eller ophævelse af foreningen kan kun ske på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. Eventuelle forslag til lovændringer skal angives i dagsordenen forud for generalforsamlingen. Til lovændringer kræves 2/3 majoritet af de mødte medlemmer.

§16

Skulle foreningen nogensinde blive ophævet, skal dens formue fordeles mellem de tilstedeværende foreninger i Rask Mølle, hvilke udpeges af den tilbageværende bestyrelse.

 

Loven af 10. december 1895, revideret d. 25. januar 1944, d. 31. januar 1966, d. 31. januar 1985, d. 9. februar 2016, d. 1. februar 2018

 

Paw Øer, formand, Birgit Geertsen, næstformand. Galina Sharova, kasserer

Janne Brund Eskesen, sekretær. Lisbeth Kristiansen, scrapbogsfører

John Andersen, menigt medlem, Jakob Søgaard, menigt medlem